کارگروه تدارکات

معرفی کارگروه تدارکات

این کارگروه که یکی از بخش های اصلی زیر مجموعه معاونت مالی موسسه است ارتباط تناتنگی با برگزاری جلسات و مناسبتها دارد.

وظایف کارگروه:

-تامین اقلام و تجهیزات مورد نیاز بر اساس درخواست بخش های موسسه

-آماده سازی بسته های پذیرایی

-اطعام و پذیرایی با کرامت از مشتاقان معرفت و محبین اهل بیت علیهم السلام در مراسمات و جلسات هفتگی و مناسبتی

مسئول کارگروه:

آقای علیرضا اسماعیلی