جلسات مناسبتی

روزهای شادی و عزای اهلبیت علیهم السلام، حقی بر گردن ما ایجاد می‌کند:

اول اینکه قلب ما نیز شاد یا غمگین باشد،

دیگر اینکه از معارف ایشان بهرۀ بیشتری ببریم.

جلسات مناسبتی در موسسه برای تامین همین نیاز برپاشد.

استاد بزرگوار یا دوستان دیگر از طلاب مجموعه درباره مباحث کلی امام شناسی، تاریخ و سیرۀ ایشان سخن می‌گویند

که حاصل آن به مجموعۀ گرانبهایی از معارف اهل البیت علیهم‌السلام تبدیل شده‌است.